PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą LUX MED Trójmiasto spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296183, NIP: 1180043996, o kapitale zakładowym w wysokości 7.394.395,00 PLN (zwanej dalej „LUX MED Trójmiasto”) informuje stosownie do art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.), dalej jako „KSH”, że LUX MED Trójmiasto, jako spółka przejmowana, zamierza połączyć się ze spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000265353, NIP: 5272523080 oraz REGON: 140723603, o kapitale zakładowym w wysokości 676.123.500,00 PLN (dalej jako „LUX MED”), jako spółką przejmującą.

Z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, akcjonariusze i wspólnicy mogą zapoznawać się w sposób określony w tej ustawie w siedzibie LUX MED Trójmiasto przy ul. ul. Jaśkowa Dolina 132 w Gdańsku lub w siedzibie LUX MED przy ul. Postępu 21C w Warszawie, w dni powszednie w godz. 9:00-15:00 do dnia planowanego powzięcia uchwał o połączeniu włącznie.

Plan podziału został udostępniony do publicznej wiadomości dnia 06.08.2018 r. na stronach łączących się spółek tj.: www.luxmed.pl oraz http://www.swissmedpsm.com.pl/

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.


Informacja dotycząca połączenia LUX MED sp. z o. o. i LUX MED Trójmiasto S. A.

Poniżej prezentujemy Plan połączenia LUX MED sp. z o.o. i LUX MED Trójmiasto S.A. z dnia 6 sierpnia 2018 r.:

  1. Plan połączenia z dnia 6 sierpnia 2018 r.
  2. Załącznik nr 1 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED Trójmiasto S.A.;
  3. Załącznik nr 2 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED sp. z o.o.;
  4. Załącznik nr 3 Ustalenie wartości majątku LUX MED Trójmiasto S.A. jako spółki przejmowanej na dzień 1 lipca 2018 r.;
  5. Załącznik nr 4 Oświadczenie LUX MED Trójmiasto S.A. z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2018 r.
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie LUX MED sp. z o.o. z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2018 r.

 

 

Raporty bieżące

Raporty EBI

Raporty ESPI

Agencja marketingu internetowego walkin.pl